Trường Tiểu học Nghĩa Dũng lên phương án cho học sinh quay trở lại trường