Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại