Hoàng Anh Đào

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ

Trình dộ: 0983581088

Trương Thị Hiền Hoà

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ

Trình dộ: 0967973773

Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: A1

Ngô Thuý Ngân

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Trần Thị Thuỷ

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: CĐSP

Phạm Thị Tú

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Lê Thị Thu Hương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5- CTCĐ- TTCM tổ 1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Đinh Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: CĐSP

Dương Thị Phúc

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: CĐSP

Phạm Thị Thuý

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: CĐSP

Trần Mai Anh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Lê Thị Na Sa

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5- TTCM tổ 2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ GDTH

Trình dộ:

Đinh Kim Oanh

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Nguyễn Thuý Điệp

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2- TTCM tổ 3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Trần Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: CĐSP

Nguyễn Lan Hương

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Bùi Thanh Huyền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Phạm Thị Thuyên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1- TTCM tổ 4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ:

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ GDTH

Trình dộ:

Phạm Thu Huyền

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ GDTH

Trình dộ:

Lê Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Vũ Thị Thảo

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: CĐSP

Trịnh Mai Liên

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2- TTCM tổ 5

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Đỗ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Nguyễn Quảng Hà

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân Sư phạm

Trình dộ: ĐHSP

Trần Thị Thanh Ngát

Chức vụ: Giáo viên GDTC- TTCM tổ chuyên biệt

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: ĐH

Nguyễn Văn Bền

Chức vụ: Giáo viên GDTC

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: ĐH

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Chức vụ:

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Email: hungnq.c1nd@badinhedu.vn

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ: Đại học